OBCHODNÍ PODMÍNKY

Firma Marie Neumannová

se sídlem Masarykova 288, Třebenice, 41113

IČO: 08731675

Pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.eshop.careofangel.cz,

www.careofangel.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Marie Neumannová,

se sídlem Masarykova 288, Třebenice, 41113 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná

práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále

jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále

jen „kupující“) prostřednictvím objednávkového formuláře prodávajícího na internetových

adresách www.careofangel.cz, www.eshop.careofangel.cz

a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webová rozhraní“).

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové

stránky prodávajícího umístěné na adrese www.careofangel.cz, www.eshop.careofangel.cz

(dále jen „webové stránky“) a další související právní

vztahy.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém

jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních

podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této

povinnosti ze strany kupujícího.

2.2 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.2 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své

povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.3 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s

ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.

nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Webová rozhraní obsahují seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně

uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně

všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti

po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není

omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webových rozhraních jsou nezávazné a

prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v daném webovém rozhraní.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 – objednávaném zboží

 – způsobu úhrady kupní ceny zboží

3.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a

opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující

prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou

prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto

obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty

kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení

objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),

jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické

pošty kupujícího.

3.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s

osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s

uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si

hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 -bezhotovostně převodem na účet CZK prodávajícího č.2502073065/2010, vedený u

společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

-bezhotovostně převodem na účet EUR prodávajícího č. 2502073065/2010, vedený u

společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s

balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále

kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s

uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího

uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží

kupujícímu.

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7 Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání

formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby.

Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem.

V případě neúspěšné úhrady je kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce

a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje

technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a

hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY

s.r.o.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Kupující bere na vědomí, že

nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání

kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní

smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel

jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.23 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy

odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od

převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti

(14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na

adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího

maya@careofangel.cz

6. Dodání zboží

6.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě,

že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a

případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Přístup do členské sekce je vytvořen po přijetí platby a informace pro přístup jsou odeslány

elektronickou poštou na adresu kupujícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Kupující nabývá přístup do členské sekce zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní

(včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje,

že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit

neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící

webové rozhraní.

7.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy,

programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz

webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv

ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu nového

občanského zákona č. 89/2012 Sb.

7.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku

zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s

jejich určením.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní

číslo, datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje).

8.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a

povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací

a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z

webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu

informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího

předávány třetím osobám.

8.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

neautomatizovaným způsobem.

8.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná

o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů,

které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se

zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího o vysvětlení,

– požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,

provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle

předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně

závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro

ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se

svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen

tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty

požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních

sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové

stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k

ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty

kdykoliv odvolat.

10. Doručování

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být

druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo

doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou

obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým

právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních

předpisů.

11.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

11.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není

dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních

podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické

podobě a není přístupná.

11.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Marie Neumannová, Masarykova 288, Třebenice 41113, IČO: 08731675

maya@careofangel.cz

V Třebenicích dne 15.12.2021